Firma

GO TO BRAND 3.3.3

Tytuł projektu:

Promocja marki LEAN TECH na rynkach zagranicznych.

 

Cel i planowany efekt projektu:

Celem projektu jest rozwój działalności eksportowej firmy, przy wykorzystaniu działań w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” PO IR. Wnioskodawca zaoferuje na rynkach perspektywicznych produkty z branży IT, a przez to zwiększy osiągane przychody. Realizacja projektu przyczyni się do nawiązania nowych kontaktów handlowych i promocji marki produktowej LEAN TECH.

Udział w targach wzmocni pozycję przedsiębiorstwa w branży. Mierzalne efekty realizacji projektu:

- Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji – 5;

- Przychody ze sprzedaży produktów na eksport – 1 000 000,00 PLN;

- Przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu – 1 000 000,00 PLN.

Dzięki realizacji projektu Wnioskodawca ma szansę stać się jednym z liderów w branży oferujących narzędzia programistyczne do budowy wirtualnych wizualizacji 3D toku produkcji i sieci transportu wewnętrznego.

 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi – 876 400,00 PLN (słownie: osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych 00/100)

 

Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 744 940,00 PLN (słownie: siedemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści złotych 00/100)

 

Termin realizacji:

01.07.2017 – 30.06.2019